ရွက်လွှင့်နေဆဲ

သတင်းကောင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော် နှစ်(၂၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်။