လားဖောဆက်

  1. အပြစ်မဲ့သုခမဲ့လောကသားဆုတောင်းသံ လားဖောဆက် 4:40
  2. ပေါင်းစည်းဆက်ကပ် လားဖောဆက် 4:01
  3. အသက်မွေးလောက်သော လားဖေါဆက် 5:02
  4. လူသားတိုင်းကိုချစ်သူ လားဖောဆက် 4:01
  5. နှင်းနဲ့အတူ လားဖေါဆက် 4:21