ပဿခါသီချင်းများ(Passover)

Exodus အဖွဲ့၏ ဒုတိယစီးရီးဖြစ်ပါသည်။