မြည်တမ်းခြင်း (Lamentation)

Exodus အဖွဲ့၏ စတုတ္ထမြောက်၊ နောက်ဆုံးစီးရီးဖြစ်ပါသည်။