ဒိုးလုံး

  1. မတည်မြဲတဲ့လောက ဒိုးလုံး 4:24
  2. အနှောင်အဖွဲ့မှ လွတ်ခြင်းချမ်းသာ ဒိုးလုံး 4:53
  3. ကျွန်ုပ်ခိုလှုံကိုးစားရာ ဒိုးလုံး 3:48
  4. မွေးနေ့ ဒိုးလုံး 5:22