နှစ်ဆယ့်ငါး (25)

၀၁ ကိုယ်တော်မရှိရင် (မျိုးကြီး)
၀၂ ချီးမွမ်း (ဖြူဖြူကျော်သိန်း)
၀၃ ဖေဖေ (ကောင်းကောင်း)
၀၄ ဝေမျှစို့(စောဝင်းလွင်)
၀၅ အချိန်ရှိတုန်း (အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်)
၀၆ ကလေးများအတွက်(Lလွန်းဝါ)
၀၇ သာသနာခရီး(စံပီး)
၀၈ ကိုယ်တော်မေတ္တာ(ကြင်လျန်းမုံ)
၀၉ ဆုတောင်း(ဆောင်းထန်)
၁၀ ဧဝံဂေလိခြေတစ်စုံ(စံပီး+ဆုန်သင်းပါရ်)
၁၁ အလင်းမဲ့ခရီး(နောနီ)
၁၂ ခင်မင်သူသို့(ကောင်းကောင်း)