မခမ်းခြောက်သောသက်စမ်းရေ

Artist
Various
Genre
Gospel