ထွက်မြောက်ရာ

Exodus အဖွဲ့၏ ပထမဆုံး စီးရီးဖြစ်ပါသည်။