ဂျေမိုး

  1. ၁။ သူရှိမှ (သူရှိမှ) ဂျေမိုး 3:35
  2. ၂။ လမ်း(သူရှိမှ) ဂျေမိုး 4:27
  3. ၃။ ချီးမွမ်း(သူရှိမှ) ဂျေမိုး 4:08
  4. ၄။ မရှိတော့ဘူး (ကမ်းလက်) ဂျေမိုး 4:20
  5. ၅။ လှမ်းလို့အမီ ကမ်းအဝေး(ကမ်းလက်) စံပီး + ဂျေမိုး 3:41
  6. ၆။ အတွေးတစ်ခု(ကမ်းလက်) ဂျေမိုး 3:28
  7. ၇။ ကမ်းလက် (ကမ်းလက်) မျိုးကြီး + နောနော် + စံပီး + ဂျေမိုး 5:04
  8. ၈။ လေလွင့်ငှက် (Youth Evolution-1) J Moe 4:33