မြေကြီးစွန်းတိုင်

  • စောဝင်းလွင်၊ စံပီး၊ ဆုန်သင်းပါရ်၊ ဒိမ့်ခမ်တို့ ပါဝင်သီဆိုသည်။
  • Grace Band and Studio-D
  • တေးရေး-စောဝင်းလွင်၊ စံပီး၊ မုံမုံ၊ ဒေးဗစ်ဆုန်း၊ သျှန်း၊ ခွါလ်ပူ၊ ခမ်ဒီဒီ၊ ချားလ်စ်၊ လင်းသန့်ထူး
  • Crated and Music Arrangement by David Suum