အသက်ရေစီးထွက်ရာစမ်းချောင်း

Artist
Stream of Life
Genre
Gospel

၀၁) လှမ်းလာခဲ့ပါ
၀၂) လေးနက်စွာနားလည်ခွင့်ပေးမူပါ
၀၃) အသက်ရေ
၀၄) ကိုယ်တော်ရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်
၀၅) ပေးမျှပါ
၀၆) သွားနှင့်လေသူအတွက်
၀၇) ကားတိုင်လမ်း
၀၈) ဟောပြောကြမယ်
၀၉) တုနှိုင်းမဲ့
၁၀) သက်ဆုံးတိုင်ကိုယ်တော်အတွက်
၁၁) ထိုင်ကြည့်မှာလား
၁၂) ခွန်အား
၁၃) နှစ်ဦးမဟုတ်တစ်ဦး
၁၄) ချီးမွမ်းမည်