အသက်ရေစီးထွက်ရာစမ်းချောင်း

၀၁) လှမ်းလာခဲ့ပါ
၀၂) လေးနက်စွာနားလည်ခွင့်ပေးမူပါ
၀၃) အသက်ရေ
၀၄) ကိုယ်တော်ရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်
၀၅) ပေးမျှပါ
၀၆) သွားနှင့်လေသူအတွက်
၀၇) ကားတိုင်လမ်း
၀၈) ဟောပြောကြမယ်
၀၉) တုနှိုင်းမဲ့
၁၀) သက်ဆုံးတိုင်ကိုယ်တော်အတွက်
၁၁) ထိုင်ကြည့်မှာလား
၁၂) ခွန်အား
၁၃) နှစ်ဦးမဟုတ်တစ်ဦး
၁၄) ချီးမွမ်းမည်