ဧဝံဂေလိခြေတစ်စုံ(စံပီး+ဆုန်သင်းပါရ်)

Record Tracklist

  1. ဧဝံဂေလိခြေတစ်စုံ(စံပီး+ဆုန်သင်းပါရ်) -:-- / 4:31