ဒီနှစ်ခရစ္စမတ်

ဒီနှစ်ခရစ္စမတ်

Various Artist

  • Release 2015
  • Genre Christmas

၀၁) ထာ၀ရအလင်း-အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်
၀၂) ဒီဇင်ဘာစိတ်ထား- စံပီး
၀၃) လက်ဆာင်-ရတနာမိုင်
၀၄) ခရစ်စမတ်သစ်ပင်-ေစာ၀င်းလွင်
၀၅) နှလုံးသားေနရာ-ဖြ ူြဖ ူေကျာ်သိန်း
၀၆) ဒီဇင်ဘာေရာက်ပြီ-ခင်စုစုနိုင်
၀၇) ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်- ထူးအယ်လင်း
၀၈) ေဆာင်းတည-ရတနာဉီး
၀၉) နှလုံးသားထဲကခရစ်စမတ်- ဂျက်စံထွန်း
၁၀) ေဆာင်းရဲ့သက်ေသ-ချစ်စနုိးဉီး
၁၁) အချစ်ေတွပုံေပးခဲ့တယ်-ဘာဆိုေဂး

Copyright © 2020 Heaven Tune. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes
Heaven Tune
Loading...
Scroll Up