လိုက်၍မမီသာ-ဆလိုင်းတင်မိုး

Record Tracklist

  1. လိုက်၍မမီသာ-ဆလိုင်းတင်မိုး -:-- / 4:55