ကျေးဇူးပဲသခင် (A ကရစ်)

Record Tracklist

  1. ကျေးဇူးပဲသခင် (A ကရစ်) -:-- / 4:01