တစ်ဖက်သတ်အချစ်(ဟူးသဲ)

Record Tracklist

  1. တစ်ဖက်သတ်အချစ်(ဟူးသဲ) -:-- / 4:00