မခွဲစတမ်းချစ်ခရီးလမ်း (စောဝင်းလွင် + မဒီ)

Record Tracklist

  1. မခွဲစတမ်းချစ်ခရီးလမ်း (စောဝင်းလွင် + မဒီ) -:-- / 3:20