လူတစ်ယောက်၊ ကြယ်တစ်စင်း၊ ညတစ်ည

Record Tracklist

  1. လူတစ်ယောက်၊ ကြယ်တစ်စင်း၊ ညတစ်ည -:-- / 4:15