သူ့အရိပ်မှာခိုနားမယ်-ကနေဒီ + ထူးလွယ် + ကပြူထူး

Record Tracklist

  1. သူ့အရိပ်မှာခိုနားမယ်-ကနေဒီ + ထူးလွယ် + ကပြူထူး -:-- / 4:08