ဘုရားမြတ်အတွက်သာ-ဘုတ်ဘုတ်

Record Tracklist

  1. ဘုရားမြတ်အတွက်သာ-ဘုတ်ဘုတ် -:-- / 4:42