ကျွန်ုပ်ခိုလှုံကိုးစားရာ (ဒိုးလုံး)

Record Tracklist

  1. ကျွန်ုပ်ခိုလှုံကိုးစားရာ (ဒိုးလုံး) -:-- / 3:48