လူသားများအတွက် (ရတနာဦး)

Record Tracklist

  1. လူသားများအတွက် (ရတနာဦး) -:-- / 3:33