ဆာလံ ၁၁၉း၇၂၊ ၁၃၀

Record Tracklist

  1. ဆာလံ ၁၁၉း၇၂၊ ၁၃၀ -:-- / 3:06