စာနာစိတ်ထားလေးလိုတယ်(စံပီး၊ရတနာဦး)

Record Tracklist

  1. စာနာစိတ်ထားလေးလိုတယ်(စံပီး၊ရတနာဦး) -:-- / 4:12